Szavatossági feltételek


Tisztelt Vásárló!


Termékeinkre 12 hónap szavatosságot vállalunk.

A (termék) szavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. 2013.évi V. törvény 6:168 bekezdése alapján.

Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

 

A teljesítés időpontja a termék Fogyasztó részére történő átadása, amelyre rendszerint a vásárlás alkalmával kerül sor. Amennyiben az üzletben csupán megrendelik a terméket a teljesítés időpontja a kiszállítás napjával esik egybe. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a vevő számára felismerhetőek voltak.

 

Hibás teljesítés kizárólag visszterhes szerződés esetében merülhet fel, ezért nem vonatkozik a szavatosság az ajándékba kapott termékre. Hibás teljesítésnek minősül a szakszerűtlen összeszerelés is, ha a szerelésre a szerződés alapján kerül sor, és azt az eladó, vagy annak képviselője végzi el.

Ha az összeszerelést a vevő végzi el, a szakszerűtlen összeszerelés szintén hibás teljesítésnek tekinthető, ha a Fogyasztó hibájára vezethető vissza. Hibás teljesítés miatt két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthetnek.

 

Az első lépcsőben kérhetik a termék kijavítását vagy kicserélését, amelyek közül – főszabály szerint – választhatnak. Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az eladónak. Csere esetén csakis olyan terméket köteles a vevő elfogadni, amely adottságai tulajdonságai tekintetében a korábbival azonos.

Árleszállításra és az elállásra (amelyek közül szintén választhat a vevő) akkor van lehetőség, ha a kijavításra vagy kicserélésre – a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt – nem volt jogunk, vagy azt az eladó nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül. A számukra okozott jelentős kényelmetlenség nélkül. Az árleszállítás esetén a termék vételárából kell kiindulni, és azt olyan mértékkel kell csökkenteni, amely az elszenvedett érdeksérelem megfelelő kiegyenlítésére alkalmas.

Elállás esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, vagyis az eladónak a termék visszavételével egyidejűleg a vételárat vissza kell adnia. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye. Sem kicserélés, sem elállás esetén nem köteles a vevő a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. Nem köteles a vevő elfogadni azt sem, ha az eladó a termék árának levásárlását ajánlja fel, mivel ilyen szavatossági igényt nem ismernek a vonatkozó jogszabályok. A kijavítást vagy kicserélést a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Amennyiben az eladó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a vevő hátrányára tér el. Fogyasztót megilleti az a jog is, hogy a választott szavatossági igényéről másikra térjen át.

Amennyiben a Fogyasztói szerződés tárgya használt termék, az eladóval rövidebb határidőben is megállapodhat, de ennek is legalább egy évnek kell lennie. Használt termék esetében szinte ugyanazok a szavatossági jogok érvényesíthetőek, mint új termékek vonatkozásában.  Tekintettel arra, hogy használt termék esetében nem lehetséges ugyanolyan tulajdonságú termék biztosítása, a csereigény teljesíthetetlennek minősül.

 

 

Használt termék esetén tehát első körben javítás kérhető, s ha ennek az eladó nem tud, illetve nem képes eleget tenni, árleszállításra tarthat igényt a vevő, illetve elállhat a szerződéstől. Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A termékre vonatkozó szavatossági határidő tehát annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a hiba közlésétől a kijavítás elvégzéséig eltelt (kivétel, ha a szerviz cserekészüléket biztosít). Abban az esetben viszont, amikor a termék vagy jelentősebb részének kijavítására, illetve kicserélésére kerül sor, az elévülési határidő újból kezdődik a cserélt fő alkatrészre.

A hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a vevő  kifogását az eladóval közölni. Amennyiben a közléssel indokolatlanul késlekedik, az ebből eredő károk megtérítésére kötelezheti az eladó.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt Fogyasztói kifogást azonban kellő időben közöltnek kell tekinteni. A Fogyasztói szerződések esetében a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.

 

Az eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az eladó nem köteles például kifogásunknak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a Fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a vevőnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fen állt. A termék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

 

A szavatossági jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, ha Fogyasztónak minősül.

Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.

Amennyiben a Fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló adóügyi bizonylatot (nyugta, számla) mely tartalmazza a termék azonosítási lehetőségét, vagy a vásárlás alkalmával kapott szavatossági jegyet (ami szintén az azonosítás miatt nagyon fontos)

Ezen dokumentumok felmutatása esetén a Fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni.

 

Kérjük, gondosan őrizze meg a fenti fizetési bizonylatokat!

 

 

 

A termék kijavítása esetén a szavatossági idő meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt nem használhatta. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az eladó a meghibásodás bejelentésétől számított 5 munkanapon belül cserekészüléket biztosít a Fogyasztó részére.

Szavatossági igényként elsősorban a Fogyasztó a termék kijavítását, ha ez nem lehetséges, akkor a kicserélést kérheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a kijavítás, illetve kicserélés nem lehetséges, vagy azt a javítószolgálat nem vállalta, vagy annak nem tud eleget tenni, akkor a Fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. A Fogyasztó jelentéktelen hiba miatt nem jogosult az elállásra.

A kijavítást, illetve kicserélést megfelelő határidőn belül, a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni, és törekedni kell arra, hogy azt legfeljebb 15 napon belül elvégezzék.

A meghibásodott 10 kg könnyebb készüléket üzletünkbe kell beszállítani, itt vesszük át javításra.

A forgalmazó vagy az általa kijelölt szerviz Budapesten a központi szervizben javítja a termékeket, amit a szerviz saját költségén szállít el, és javítás után szállít vissza a fogyasztónak. 


Budapest területén kívüli üzemeltetési helyen nem áll módunkban szervizszolgáltatást nyújtani amennyiben a termék súlya nem haladja meg a 10 kg-ot. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket, cégünk futárszolgálattal a központi szervizbe szállítatja, ennek költségeit viseli.

A Fogyasztónak a szavatossági igénye érvényesítésével kapcsolatos jognyilatkozatait a jelen jótállási jegyen feltüntetett forgalmazóhoz intézheti.

A forgalmazó szavatossági kötelezettsége nem áll fenn, ha bizonyítja, hogy a hiba a rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen üzembe helyezés és kezelés, helytelen tárolás, illetve szállítás, elemi kár miatt vagy más hasonló okból következett be.

 

 

Szavatosság érvényét veszti amennyiben a terméken található vonalkóddal ellátott biztonsági védőmatricák, pecsétek valamelyike sérült, elszakadt, vagy eltávolításra került, és ezzel következtetni lehet arra, hogy a gépet megbontották, szétszerelték, alkatrészt cseréltek benne, vagy egyéb más módon bizonyítható, hogy a terméket olyan más személy javította, szétszerelte, megbontotta, akik nem a cég által megbízott, és arra nem jogosult! Ezen esetek bármelyike fennáll akkor cégünknek nem áll módjában a Fogyasztói szerződés szerinti szavatossági kötelmeket teljesíteni!

 

 

 

A szavatossági feltételek érvényesítéséhez kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló adóügyi bizonylatot, és a szavatossági jegyet, valamint a termékek összes tartozékát. Ezek hiányában a meghibásodott terméket nem áll módunkban átvenni.

 

 

 

 

A termék meghibásodása esetén bejelentését megteheti:

·       Telefonon: bármelyik üzletünkben megteheti nyitvatartási időben,

·       e-mail: szerviz@korrektoutlet.hu,

·       közvetlen hibabejelentésként: a www.korrektoutlet.hu oldalon található hibabejelentés menüpontban található űrlap kitöltésével.

 

 24 hónapos díjmentes szerviz szolgáltatás

A megjelölt nagy háztartási gépeinkre cégünk a 12 hónap szavatosságon felül további 24 hónapos díjmentes szerviz szolgáltatást nyújt. A két éves időszakban meghibásodás esetén csak a felhasznált anyagok és a beépítésre került alkatrészek, a termék szervizbeszállítása kerülnek kiszámlázásra, a hiba megállapítás és a szerviz szolgáltatás díjmentes.

A készülék szervizünkbe, vagy átvevő ponthoz juttatása a vevő feladata, de igény esetén kollégáink díjazás ellenében segíteni tudnak a szállítás megszervezésében, elvégzésében.

Kérje egyéni ajánlatunkat. A beszerelésre került alkatrészekre 6 hónap szavatosságot vállalunk.

 

 

Szervizünk vállalja minden típusú háztartási gép javítását ingyenes ajánlatkészítéssel, abban az esetben, ha azt nem nálunk vásárolta.